Regulamin

Regulamin sklepu internetowego FURRYDOT:

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.furrydot.com, prowadzi Jagoda Czubała pod firmą FURRYDOT Jagoda Czubała, z siedzibą w Stęszewku (kod pocztowy: 62-010), przy ulicy Wiosłowej 3, NIP: 7773063408, REGON: 389559579

2. Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.furrydot.com, a w szczególności zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod adresem: info@furrydot.com

 

§ 2

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.furrydot.com

Sprzedawca – Jagoda Czubała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

FURRYDOT Jagoda Czubała
NIP: 7773063408,
REGON: 389559579,
adres-mail:
info@furrydot.com

Klient (zwany też Kupującym, Usługobiorcą) - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca Konsument - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów na odległość w sklepie www.furrydot.com określające rodzaj i ilość produktów.

 

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

Produkt (towar lub towary) – artykuł przeznaczony na sprzedaż, będący w aktualnej ofercie i dostępny w chwili składania zamówienia w Sklepie.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 

 

 

 

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędne są:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej (typu Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox),

  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  • włączona obsługa plików cookies.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 

 

§ 4

Informacje ogólne

1. Na stronie www.furrydot.com oferowane są wyłącznie produkty stanowiące własność Furrydot Jagoda Czubała. Sprzedawca zapewnia, że produkty, które zamawia Kupujący są nowe i wolne od wad.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Furrydot Jagoda Czubała odnoszące się do produktów (łącznie z cenami) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na maila: info@furrydot.com

 


§ 6

Zamówienia

Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, jeżeli w danej chwili nie trwają prace na serwerze sklepu.

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”;

2. Zalogować się do swojego Konta w Sklepie lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4. Kliknąć przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności – opłacić zamówienie

6. Jeśli Klient chce wystawienia faktury VAT powinien wpisać dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane Klienta;

7. Wybrać sposób dostawy oraz wpisać dane do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta;

8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

9. Zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę Prywatności;

10. Potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar klikając w ikonę „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

11. Z chwilą złożenia zamówienia i opłaceniem towaru, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

12. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedający ma do 5 dni roboczych na wysłanie przesyłki, po zaksięgowaniu wpłaty.

 


§ 7

Sposoby dostawy towarów oraz metody płatności

DOSTAWA

1. Dostawa Towarów dostępna na Sklepie jest ograniczona do:
Polska, Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Płn., Islandia, Izrael, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Włochy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Paczkomaty InPost (Polska)

- Poczta Polska (pozostałe kraje)

4. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy). W takim przypadku, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem celem uzgodnienia sposobu dostawy towaru.

6. Odbiór osobisty w Sklepie nie jest możliwy.

 

7. Jeśli zamówienie ma zostać wysłane do kraju, którego nie ma na liście krajów wskazanych w Sklepie – prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem: info@furrydot.com

 

PŁATNOŚĆ

1. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie:

- poprzez zewnętrzy system płatności Przelewy24 (szybki przelew, Blik, karta)

- płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

2. Po przejściu do płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności.

3. Zamówienia, dla których zapłata odbywa się poprzez zewnętrzny system Przelewy24: przy braku odnotowania płatności w ciągu godziny od dokonania zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

4. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności.

 

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatność przelewem na konto sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedający ma 5 dni roboczych na wysłanie przesyłki, po zaksięgowaniu wpłaty.

 

 

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: info@furrydot.com

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Jagoda Czubała, ul. Poznańska 39/3, 62-028 Koziegłowy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

8. Zwracany towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu, z wszystkimi dołączonymi metkami. Towar powinien być nieuszkodzony i nieużywany.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: info@furrydot.com skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, a następnie przesłać zakupiony towar na adres: Jagoda Czubała, ul, Poznańska 39/3, 62-028 Koziegłowy.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić.

6. W przypadku niezajęcia przez Sklep stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji (Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Konsumenta) w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: info@furrydot.com

 

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

4. Klient ma prawo swobodnego dostępu do treści swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do Sprzedającego na adres e-mail: info@furrydot.com.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym - wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: info@furrydot.com

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.